Home / General English / Suffix :: Suffix

General English :: Suffix

 1. Scholar
 2. A.
  er
  B.
  ty
  C.
  hood
  D.
  ship

 3. Long
 4. A.
  in
  B.
  er
  C.
  en
  D.
  or

 5. Violin
 6. A.
  an
  B.
  en
  C.
  ty
  D.
  ist

 7. Weak
 8. A.
  ly
  B.
  an
  C.
  ty
  D.
  lst

 9. Child
 10. A.
  il
  B.
  ie
  C.
  tion
  D.
  like

 11. Joy
 12. A.
  ist
  B.
  ous
  C.
  ty
  D.
  ee

 13. Gene
 14. A.
  ic
  B.
  eu
  C.
  tic
  D.
  ize

 15. Modern
 16. A.
  ity
  B.
  ty
  C.
  ize
  D.
  ite

 17. Placed
 18. A.
  in
  B.
  un
  C.
  dis
  D.
  de

 19. Pure
 20. A.
  ify
  B.
  fy
  C.
  fee
  D.
  fe